Ngày 10/10/2014 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Căn cứ Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11, quyết định ban hành chế độ kế toán và các quy định liên quan đến kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ra ngày 20/11/2014 của Quốc hội, quy định về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bao gồm 125 nội dung Luật.

Căn cứ Luật việc làm số 38/2013/QH13 ra ngày 16/11/2013 của Quốc hội, quy định về các chính sách liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.