Công chức giữ ngạch kế toán viên hoặc tương đương có nhu cầu thi nâng ngạch kế toán viên chính thì phải đáp ứng một số điều kiện. Vậy điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên chính được pháp luật quy định như thế nào? Hãy cùng dịch vụ kế toán thuế TinLaw tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Lũ lụt miền Trung 2020 được xem là một đợt lũ lụt lịch sử mới, được đặt mức báo động IV, gây thiệt hại lớn về người và của. Nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ thì nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Vậy, tiền ủng hộ đồng bào miền Trung có được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân?

Theo Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần hoàn thiện hồ sơ khai quyết toán thuế, gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN, Báo cáo tài chính năm. Ngoài ra còn cần một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp. Một trong các mẫu phụ lục đó là Mẫu số 03-2/TNDN - Phụ lục chuyển lỗ ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1C/TNDN được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Mẫu này áp dụng cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán, Công ty quản lý quĩ đầu tư chứng khoán.

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế TNDN, theo đó để lên được tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN, người nộp thuế cần phải ưu tiên hoàn thiện Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Phụ lục này bao gồm: Mẫu số 03-1A/TNDN - Phụ lục đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ; Mẫu số 03-1B/TNDN - Phụ lục đối với doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng; Mẫu số 03-1C/TNDN - Phụ lục đối với các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế, hồ sơ quyết toán thuế TNDN sẽ yêu cầu có thêm một số phụ lục kèm theo. Trong đó có Mẫu phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Mẫu này áp dụng cho doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ.

Mẫu số B09-DN - Bản thuyết minh báo cáo tài chính là 1 trong các biểu mẫu hợp thành báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp. Bảng này dùng để mô tả mang tính chất tường thuật hoặc phân tích những thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, Báo cáo KQHĐKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể.